Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem michalbiarda.pl

 1. Przedmiot regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umów o Świadczenie Usług, Umów Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
  2. Sklep przeznaczony jest dla Konsumentów, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Definicje

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenia wskazanych niżej pojęć (również w przypadku użycia ich w liczbie mnogiej):

  1. „Cena” oznacza określoną w złotych polskich kwotę wynagrodzenia brutto (tj. uwzględniającego wartość należnego podatku od towarów i usług – VAT) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.
  2. „Dzień Roboczy” oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
  3. „Hasło” oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określany przez Klienta podczas zakładania Konta. Klient jest zobowiązany do nieujawniania Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Hasło może być zmienione w dowolnym momencie w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu.
  4. „Ebook” oznacza egzemplarz książki w postaci cyfrowej (plik PDF, EPUB, MOBI lub inny przeznaczony do odczytu na urządzeniach elektronicznych wyposażonych w oprogramowanie służące do odczytu książek elektronicznych, typu komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych itp.), dostarczany Klientowi w wykonaniu Umowy Sprzedaży wyłącznie jako treść cyfrowa, niezapisana na nośniku materialnym.
  5. „Klient” oznacza Konsumenta, który zaakceptuje Regulamin w celu założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona, przed zawarciem Umowy Sprzedaży, uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie tej czynności oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.
  6. „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. „Konto” oznacza usługę udostępnianą Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalającą na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcji Sklepu. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu.
  8. „Koszyk” oznacza usługę udostępnianą każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, umożliwiającą mu zakup jednego lub kilku Produktów oraz wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki).
  9. „Login” oznacza adres e-mail Klienta podany przez Klienta podczas zakładania Konta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;
  10. „Produkt” oznacza towar oferowany do sprzedaży lub sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe.
  11. „Regulamin” / „Umowa o Świadczenie Usług” oznacza niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów.
  12. „Sklep” oznacza internetową platformę sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzoną przez Sprzedawcę, dostępną pod adresem internetowym michalbiarda.pl.
  13. „Sprzedawca” oznacza Michała Biardę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Biarda w Warszawie, ul. Księżycowa 58/12, 01-934 Warszawa, na podstawie wpisu do prowadzonej przez ministra przedsiębiorczości i technologii Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadającego NIP: 5213378819 oraz REGON: 384589535.
  14. „Treści” oznaczają elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
  15. „Umowa Sprzedaży” – zawierana na warunkach uzgodnionych przez Strony oraz określonych Regulaminem (w tym, w szczególności, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) umowa, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu/ów objętego/ych Zamówieniem i wydać mu Produkt/y, a Klient zobowiązuje się Produkt/y odebrać i zapłacić Sprzedawcy określoną Zamówieniem Cenę powiększoną o ew. koszty wysyłki.
  16. „Wymagania Techniczne” oznaczają minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer (wersja 11 lub nowsza), Firefox (wersja najnowsza lub poprzednia najnowsza), Google Chrome (wersja najnowsza lub poprzednia najnowsza), Safari (wersja najnowsza lub poprzednia najnowsza, tylko dla MAC OS), Microsoft Edge (wersja najnowsza lub poprzednia najnowsza), Safari Mobile dla iPad 2, iPad Mini, iPad with Retina Display, iPhone 4 lub późniejszy (wersja dla iOS 7 lub późniejsza), Chrome for mobile (wersja najnowsza lub poprzednia najnowsza), z włączoną obsługą JavaScript oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
  17. „Zamówienie” oznacza formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Produkt/y, jaki/e zamierza kupić Klient, oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 3. Ogólne zasady korzystania ze sklepu
  1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie przez urządzenie końcowe oraz system teleinformatyczny, z których korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
  2. W celu korzystania ze Sklepu w zakresie usług, o których mowa w pkt. 4.1.1 – 4.1.2 oraz w pkt.  4.2 Regulaminu, konieczne jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz polityki prywatności, o której mowa w punkcie 11 Regulaminu. W celu korzystania ze Sklepu w zakresie usług, o których mowa w pkt. 4.1.5 – 4.1.6, konieczne jest zaakceptowanie przez użytkownika Sklepu polityki prywatności, o której mowa w punkcie 11 Regulaminu.
  3. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych). Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, ponoszone są nie na rzecz Sprzedawcy, lecz na rzecz dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków Sprzedawcy lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom, bez informowania o tym Klientów. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług Sprzedawcy, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży.
 4. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług
  1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu, na rzecz Klientów następujące usługi:
   1. umożliwienie Klientom utworzenia Konta;
   2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
   3. umożliwienie Klientom korzystania z Koszyka;
   4. umożliwienie Klientom przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
   5. umożliwienie Klientom, za ich uprzednią zgodą, otrzymywania od Administratora drogą elektroniczną e-mailowych powiadomień o interesujących wydarzeniach, ofertach lub treściach, w tym w szczególności zawierających informacje handlowe. Klient może cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, w każdym czasie, informując o tym Administratora;
   6. umożliwienie Klientom wysyłania zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Sprzedawca świadczy ponadto, za pośrednictwem Sklepu, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, następujące usługi:
   1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta;
   2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii zawartych Umów Sprzedaży.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia, za pośrednictwem Sklepu, usług, o których mowa w pkt. 4.1 – 4.2 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie.
  4. Korzystając z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu, użytkownik Sklepu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w zakresie oraz w okresie, w jakim faktycznie korzysta on z przedmiotowych usług. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Klienta Regulaminu w związku z utworzeniem Konta. W takim przypadku Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
  5. Klient zobowiązany jest do:
   1. podawania w formularzu rejestracyjnym w celu utworzenia Konta oraz w Zamówieniu wszystkich danych niezbędnych do, odpowiednio, utworzenia Konta lub realizacji Zamówienia, przy czym dane te powinny być prawdziwe i aktualne;
   2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Sprzedawcy przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
   3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;
   4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
   5. terminowej zapłaty Ceny i innych uzgodnionych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży
  1. Informacje publikowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
  2. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w pkt. 5.3 Regulaminu dla Zamówień, których przedmiotem jest/są Ebook/i – procedura składania Zamówienia przebiega w sposób następujący:
   1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka, a następnie przechodzi do formularza Zamówienia;
   2. W przypadku, gdy Klient posiada Konto, potwierdza on w formularzu Zamówienia aktualność danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży albo aktualizuje i potwierdza te dane. W przypadku, gdy Klient nie posiada Konta, musi on podać w formularzu Zamówienia wszystkie dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży;
   3. Klient dokonuje wyboru metody dostawy Produktu/ów. Sprzedawca zastrzega, że dostawa Produktu/ów następuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
   4. Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty Ceny oraz innych, wskazanych w formularzu Zamówienia, kosztów związanych z realizacją Umowy Sprzedaży;
   5. W komentarzu do Zamówienia Klient może zażądać od Sprzedawcy wystawienia i doręczenia mu, w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia, faktury VAT dokumentującej zakup Produktu/ów;
   6. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcji Sklepu (tj. klikając w przycisk oznaczony słowami „zamawiam i płacę” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem). W przypadku, gdy Klient nie posiada Konta, przed przesłaniem Sprzedawcy Zamówienia zobowiązany jest zaakceptować Regulamin w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji danej Umowy Sprzedaży;
   7. W zależności od wybranego sposobu zapłaty Ceny, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania zapłaty Ceny oraz innych, wskazanych w formularzu Zamówienia, kosztów związanych z realizacją Umowy Sprzedaży;
   8. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia i warunków Umowy Sprzedaży na adres e-mail podany przez Klienta w ramach Konta albo w ramach składania Zamówienia w przypadku, gdy Klient nie posiada Konta. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu niedostępności Produktu/ów, Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie oraz o ewentualnej możliwości spełnienia świadczenia zastępczego. W przypadku braku zgody Klienta na spełnienie świadczenia zastępczego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi Cenę oraz inne koszty, które zostały już przez Klienta zapłacone na rzecz Sprzedawcy; zwrot dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.
  3. W przypadku Zamówień, których przedmiotem jest/są Ebook/i, postanowienia pkt. 5.2 Regulaminu znajdują zastosowanie z zastrzeżeniem poniższych postanowień szczególnych:
   1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka;
   2. przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na dostarczenie Ebooka przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość, co powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
   3. wraz z potwierdzeniem zawarcia i warunków Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt. 5.2.7 Regulaminu, Sprzedawca przesyła Klientowi linki umożliwiające pobranie Ebooka/ów. Linki, o których mowa w zdaniu poprzednim, stają się aktywne (tj. umożliwiają pobranie Ebooka/ów) z chwilą realizacji Zamówienia zgodnie z pkt. 8.2.2a) Regulaminu.
  4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny oraz innych, wskazanych w formularzu Zamówienia, kosztów związanych z realizacją Umowy Sprzedaży.
  5. Umowa Sprzedaży zostaje każdorazowo zawarta z zastrzeżeniem warunku, że ulega automatycznemu rozwiązaniu, jeżeli Klient nie dokona zapłaty Ceny oraz innych, wskazanych w formularzu Zamówienia, kosztów związanych z realizacją Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia.
  6. Umowa Sprzedaży zostaje każdorazowo zawarta z zastrzeżeniem warunku, że ulega automatycznemu rozwiązaniu, jeżeli Klient nie odbierze przedmiotu Zamówienia w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, pomimo dokonania w tym okresie przez Sprzedawcę próby doręczenia Produktów zgodnie z Zamówieniem. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu o okres uzgodniony przez Sprzedawcę i Klienta. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży z powodu ziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę, a w przypadku Konsumenta – również inne koszty, które zostały już przez Konsumenta zapłacone na rzecz Sprzedawcy; zwrot dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.
 6. Ceny
  1. Informacje w przedmiocie Cen poszczególnych Produktów wiążą Sprzedawcę od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta. W takim przypadku Cena Produktu zamówionego przez Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen Produktów, choćby tego samego rodzaju, dostępnych w Sklepie.
  2. Wszystkie Ceny podawane w Sklepie zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i są podawane w złotych polskich.
  3. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki Produktu/ów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszty wysyłki Produktu/ów wyświetlane są w Sklepie w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili składania przez Klienta Zamówienia. Koszty wysyłki Produktu/ów wyświetlane w Sklepie zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i są podawane w złotych polskich. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę zamówionego/ych Produktu/ów oraz koszty jego/ich wysyłki do miejsca wskazanego przez Klienta.
  4. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Produktu/ów, dla której wysyłka do miejsca wskazanego przez Klienta jest nieodpłatna.
 7. Płatności

  Klient ma możliwość dokonania zapłaty Ceny oraz innych, wskazanych w formularzu Zamówienia, kosztów związanych z realizacją Umowy Sprzedaży:

  1. kartą kredytową lub kartą debetową – za pośrednictwem internetowego systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24 dostarczanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 347935, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 7792369887, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000,00 PLN w całości wpłacony, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Akceptowane karty to: Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express;
  2. przelewem online – za pośrednictwem internetowego systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24 dostarczanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 347935, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 7792369887, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000,00 PLN w całości wpłacony, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014;
  3. przelewem tradycyjnym – na rachunek bankowy wskazany w przesłanym Klientowi przez Sprzedawcę, zgodnie z pkt. 5.2.8 Regulaminu, potwierdzeniu zawarcia i warunków Umowy Sprzedaży.
 8. Czas realizacji Zamówienia
  1. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po:
   1. otrzymaniu z internetowego systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24 informacji o dokonaniu przez Klienta zapłaty całości Ceny oraz innych, wskazanych w formularzu Zamówienia, kosztów związanych z realizacją Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą kredytową, kartą debetową lub przelewem online;
   2. zaksięgowaniu całości zapłaconej przez Klienta Ceny oraz innych, wskazanych w formularzu Zamówienia, kosztów związanych z realizacją Umowy Sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym.
  2. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od:
   1. dostępności Produktu/ów objętego/ych Zamówieniem (nie dotyczy Ebooków);
   2. rodzaju Produktu/ów objętego/ych Zamówieniem:

    a) Ebook jest dostępny do pobrania przez Klienta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę z internetowego systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24 informacji o dokonaniu przez Klienta zapłaty całości Ceny oraz innych, wskazanych w formularzu Zamówienia, kosztów związanych z realizacją Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą kredytową, kartą debetową lub przelewem online albo z chwilą zaksięgowania całości zapłaconej przez Klienta Ceny oraz innych, wskazanych w formularzu Zamówienia, kosztów związanych z realizacją Umowy Sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym. Sprzedawca zaleca zapisanie Ebooka/ów przez Klienta na nośniku pamięci po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania Ebooków, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooka/ów na odrębnym nośniku pamięci po dokonaniu zakupu;

    b) Sprzedawca przygotowuje Produkt/y inny niż Ebook/i do wysyłki w terminie maksymalnie 5 Dni Roboczych od daty przystąpienia do realizacji Zamówienia. Średni czas doręczenia Produktu/ów do miejsca wskazanego przez Klienta wynosi 2-3 Dni Robocze.

    c) Dla Produktów oznaczonych w Sklepie jako sprzedawane przedpremierowo za datę przystąpienia do realizacji Zamówienia uznaje się dzień premiery wskazany w Sklepie, jednakże Sprzedawca może zacząć realizację Zamówienia wcześniej, jeśli tylko zajdzie taka możliwość.

  3. Sprzedawca informuje za pośrednictwem Sklepu o czasowych ograniczenia w dostarczeniu Produktu/ów przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
  4. Dostawa Produktu/ów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 Regulaminu, Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.7 oraz 9.9 Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się:
   1. w przypadku Umowy Sprzedaży Produktu/ów innego/ych niż Ebook/i – od objęcia Produktu/ów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
   2. w przypadku Umowy Sprzedaży Ebooka/ów – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie:
   1. pisemnej – poprzez wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres: Michał Biarda, ul. Księżycowa 58/12, 01-934 Warszawa;
   2. dokumentowej – poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres e-mail: info@michalbiarda.pl.

   Oświadczenie można złożyć z wykorzystaniem treści formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

  4. Do zachowania terminu do odstąpienia określonego w pkt. 9.1 Regulaminu wystarczy wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu/ów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt/y od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu/ów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego/ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu/ów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt/y Sprzedawcy lub przekazać go/je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt/y. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu/ów przed jego upływem.
  9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu/ów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu/ów.
 10. Postępowanie reklamacyjne oraz odpowiedzialność
  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z póżn. zm.).
  2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Produktu w formie:
   1. pisemnej – poprzez wysłanie podpisanej reklamacji na adres: Michał Biarda, ul. Księżycowa 58/12, 01-934 Warszawa;
   2. dokumentowej – poprzez wysłanie treści reklamacji na adres e-mail: info@michalbiarda.pl.

   Treść reklamacji powinna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta oraz Produkt, tj. przykładowo numer Zamówienia, datę zakupu Produktu, imię, nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu (np. kopia faktury, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie transakcji dostarczone z internetowego systemu autoryzacji i rozliczeń Przelewy24).

  3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt do Sprzedawcy, na adres: Michał Biarda, ul. Księżycowa 58/12, 01-934 Warszawa, na koszt Sprzedawcy, przy czym koszt przesyłki zwracany jest po uznaniu reklamacji; Sprzedawca nie przyjmuje paczek za pobraniem.
  4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wadliwego Produktu, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i poinformuje go o dalszym postępowaniu.
  5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz m.in. pod następującym adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
   2. https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
  7. Klient posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. zwrócenie się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą;
   2. wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1059 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
   3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).

   Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21.05.2013 r., Sprzedawca udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

   Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 11. Ochrona danych osobowych

  Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określa udostępniana za pośrednictwem Sklepu polityka prywatności sklepu internetowego dostępnego pod adresem michalbiarda.pl.

 12. Obsługa Klienta

  Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

  1. pisemnie – pod adresem: Michał Biarda, ul. Księżycowa 58/12, 01-934 Warszawa;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: info@michalbiarda.pl.
 13. Zasady licencyjne w zakresie Ebooków oraz Treści
  1. Klient może korzystać z zakupionego w Sklepie Ebooka wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Poza przypadkami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, udostępnianie przez Klienta zakupionego w Sklepie Ebooka nie jest dozwolone. Poza przypadkami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
   1. rozpowszechniania zakupionego w Sklepie Ebooka lub jego opracowań w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, w celu zarobkowym lub w celu niezarobkowym;
   2. zwielokrotniania zakupionego w Sklepie Ebooka w jakimkolwiek innym celu niż na użytek własny lub zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
  2. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych / umieszczanych w ramach Sklepu posiada Sprzedawca lub osoby, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Klient może korzystać z Treści nieodpłatnie, jednakże wyłącznie na użytek własny lub w zakresie wskazanym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. Skorzystanie z jakichkolwiek Treści w jakimkolwiek zakresie wymaga uzyskania uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego do Treści.
 14. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług / Zmiana Regulaminu
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Sklepie.
  2. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie swojego Konta oraz poinformowanie Sprzedawcy w formie:
   1. pisemnie – pod adresem: Michał Biarda, ul. Księżycowa 58/12, 01-934 Warszawa;
   2. wiadomości e-mail – wysłanej na adres: info@michalbiarda.pl.
  3. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w każdym czasie, z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia, z ważnych powodów, poprzez poinformowanie Klienta w formie wiadomości e-mail – wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie zakładania Konta lub w trakcie składania Zamówienia.
  4. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z korzystaniem ze Sklepu, w tym w przypadku, gdy Klient korzystając ze Sklepu narusza zasady współżycia społecznego, np. poprzez kilkukrotne składanie Zamówień i ich nieodbieranie lub poprzez podszywanie się pod osoby trzecie.
  5. Klient, z którym Sprzedawca rozwiązał Umowę o Świadczenie Usług w trybie wskazanym w pkt. 14.4 Regulaminu, może ponownie korzystać ze Sklepu po uprzednim uzyskaniu zgody Sprzedawcy w tym zakresie.
  6. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów. W odniesieniu do użytkowników Sklepu, którzy nie posiadają Konta, zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich publikacji w Sklepie wraz z wyraźnym poinformowaniem o nich. W odniesieniu do użytkowników Sklepi, którzy posiadają Konto, zmiany Regulaminu są wiążące z upływem 14 dni od daty poinformowania o ich wprowadzeniu, chyba że w tym terminie dany Klient rozwiąże Umowę o Świadczenie Usług. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na zawarte przed jej wejściem w życie Umowy Sprzedaży.
 15. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2019 r.
  2. Miejscem zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży jest każdorazowo siedziba Sprzedawcy.
  3. Umowa o Świadczenie Usług oraz Umowa Sprzedaży podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a wszelkie spory związane z zawarciem lub realizacją przedmiotowych umów podlegają jurysdykcji sądów powszechnych w Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób świadczenia usług w ramach Sklepu, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
  6. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go a także sporządzić jego wydruk.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Michał Biarda

ul. Księżycowa 58/12

01-934 Warszawa

adres e-mail: info@michalbiarda.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka prywatności sklepu internetowego dostepnego pod adresem michalbiarda.pl

 1. Przedmiot Polityki Prywatności

  Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady i cele przetwarzania przez Administratora Danych osobowych oraz Cookies Użytkowników, przy czym Administrator zbiera Dane osobowe oraz Cookies Użytkowników w związku i podczas korzystania przez Użytkowników ze Sklepu.

 2. Definicje

  Z zastrzeżeniem zdania następnego, wszelkie pojęcia użyte w Polityce Prywatności w zapisie z wielkiej litery mają znaczenie określone w udostępnianym za pośrednictwem Sklepu regulaminie sklepu internetowego dostępnego pod adresem michalbiarda.pl. Ponadto, na potrzeby Polityki Prywatności przyjmuje się następujące znaczenia wskazanych niżej pojęć (również w przypadku użycia ich w liczbie mnogiej):

  1. „Administrator” oznacza Sprzedawcę.
  2. „Cookies” oznaczają małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika, które gromadzą informacje ułatwiające korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu.
  3. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  4. „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną odwiedzającą Sklep lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcji Sklepu określonych w Polityce Prywatności.
 3. Cele i podstawy przetwarzania Danych osobowych
  1. W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika, który nie posiada Konta, nie wyraża zgody na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną e-mailowych powiadomień o interesujących wydarzeniach, ofertach lub treściach, w tym w szczególności zawierających informacje handlowe, ani nie składa Zamówienia bez zakładania Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres IP, identyfikatory cookies. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być przetwarzanie przez Administratora:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w tym w zakresie udostępniania Użytkownikowi Treści. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celach analityczno – statystycznych Administratora. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na analizowaniu aktywności Użytkowników w Sklepie w celu modyfikacji udostępnianych w Sklepie funkcji lub usług;
   3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Regulaminu. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przedmiotowych roszczeń.
  2. W związku z założeniem przez Użytkownika Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: imię i nazwisko, Login oraz Hasło. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia i posiadania przez Użytkownika Konta. Dodatkowo Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres IP, identyfikatory cookies. Przedmiotowe dane mogą być przetwarzanie przez Administratora:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w tym w zakresie udostępniania Użytkownikowi Treści. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy o Świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celu obsługi zawieranych przez Użytkownika Umów Sprzedaży. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania przedmiotowych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. w celach analityczno – statystycznych Administratora. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na analizowaniu aktywności Użytkowników w Sklepie w celu modyfikacji udostępnianych w Sklepie funkcji lub usług;
   4. w celu obsługi reklamacji związanych z realizacją Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przedmiotowych roszczeń.
  3. W związku ze złożeniem przez Użytkownika Zamówienia oraz zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży – niezależnie od tego czy Użytkownik posiada Konto, czy Użytkownik nie posiada Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika:
   1. dane niezbędne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy rozliczeniowy oraz adres pocztowy dostawy. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;
   2. dane dodatkowe, które mogą ułatwić realizację Umowy Sprzedaży: nazwę firmy dla adresu pocztowego rozliczeniowego oraz nazwę firmy dla adresu pocztowego dostawy. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne i fakultatywne – nie wpływa na możliwość złożenia Zamówienia lub zawarcia lub realizacji Umowy Sprzedaży.
   3. Dodatkowo Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres IP, identyfikatory cookies.

   Przedmiotowe dane mogą być przetwarzane przez Administratora:

   1. w celach wskazanych w pkt. 3.2.2 – 3.2.5 Polityki Prywatności;
   2. w celu realizacji obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowo – księgowych. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. W związku z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Administratora drogą elektroniczną e-mailowych powiadomień o interesujących wydarzeniach, ofertach lub treściach, w tym w szczególności zawierających informacje handlowe (tzw. newsletter) – niezależnie od tego czy Użytkownik posiada Konto, czy Użytkownik nie posiada Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres e-mail oraz, jeżeli adres e-mail zawiera te dane, imię i nazwisko. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania od Administratora newslettera. Dodatkowo Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres IP, identyfikatory cookies. Przedmiotowe dane mogą być przetwarzane przez Administratora:
   1. w celu obsługi, w tym wysyłki do Użytkownika, newslettera. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   2. w celach analityczno – statystycznych Administratora. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na analizowaniu aktywności Użytkowników w Sklepie w celu modyfikacji udostępnianych w Sklepie funkcji lub usług;
   3. w celu obsługi reklamacji związanych z realizacją Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług w zakresie newslettera. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług w zakresie newslettera. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przedmiotowych roszczeń.
  5. W związku z wysłaniem przez Użytkownika do Administratora zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnionego w ramach Sklepu formularza kontaktowego – niezależnie od tego czy Użytkownik posiada Konto, czy Użytkownik nie posiada Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika:
   1. dane niezbędne do obsługi zapytania: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zapytania;
   2. dane dodatkowe, które mogą ułatwić obsługę zapytania: numer telefonu. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne i fakultatywne – nie wpływa na możliwość obsługi zapytania.

   Dodatkowo Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika: adres IP, identyfikatory cookies.

  6. W związku z wysłaniem przez Użytkownika do Administratora zapytania za pośrednictwem poczty tradycyjnej – niezależnie od tego czy Użytkownik posiada Konto, czy Użytkownik nie posiada Konta – Administrator przetwarza następujące dane dotyczące tego Użytkownika:
   1. dane niezbędne do obsługi zapytania: nazwa oraz dane kanału kontaktu zwrotnego, na który Administrator ma skierować odpowiedź na zapytanie (adres e-mail lub nazwa i adres poczty tradycyjnej). Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zapytania;
   2. dane dodatkowe, które mogą ułatwić obsługę zapytania. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne i fakultatywne – nie wpływa na możliwość obsługi zapytania.

   Przedmiotowe dane mogą być przetwarzane przez Administratora:

   1. w celu obsługi zapytania. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   2. w celach analityczno – statystycznych Administratora. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na analizowaniu aktywności Użytkowników w Sklepie w celu modyfikacji udostępnianych w Sklepie funkcji lub usług;
   3. w celu obsługi reklamacji związanych z realizacją Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług w zakresie zapytania. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wykonania Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług w zakresie zapytania. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przedmiotowych roszczeń.
  7. W zakresie Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instragram), Administrator przetwarza dane tych Użytkowników wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. W takim przypadku przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 4. Wykorzystanie Cookies

  Administrator wykorzystuje Cookies przede wszystkim w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług zgodnie z Regulaminem / Umową o Świadczenie Usług oraz w celu poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator lub osoby trzecie, które świadczą na rzecz Administratora usługi analityczne i statystyczne, przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, tablet, smartphone itp.), takich jak:

  1. Cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  2. uwierzytelniające Cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  3. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  4. trwałe Cookies, służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
  5. Cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
  6. Cookies Google Analytics służące do monitorowania ruchu w Sklepie, tj. analityki danych  (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.
  7. Cookies służące do monitorowania ruchu w Sklepie i targetowania reklam w serwisie Facebook, tzw. Pixel Facebooka (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Facebook w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu, oraz do targetowania w seriwisie Facebook reklam dla Użytkownika). Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację, jednakże Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 5. Okres przetwarzania Danych osobowych
  1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Umowy Sprzedaży, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
  2. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 6. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem Danych osobowych
  1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Użytkownikowi przysługuje:
   1. prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator przekazuje Użytkownikowi informację o przetwarzaniu dotyczących go Danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych Danych osobowych, podmiotach, którym Dane osobowe są ujawniane, i planowanym terminie ich usunięcia;
   2. prawo do uzyskania kopii Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator przekazuje Użytkownikowi kopię przetwarzanych dotyczących go Danych osobowych;
   3. prawo do sprostowania Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Danych osobowych dotyczących Użytkownika, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
   4. prawo do usunięcia Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator usuwa Dane osobowe dotyczące Użytkownika, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na Danych osobowych dotyczących Użytkownika, z wyjątkiem operacji, na które Użytkownik wyraził zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych osobowych dotyczących Użytkownika (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie przedmiotowych danych);
   6. prawo do przenoszenia Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator, w zakresie w jakim Dane osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, wydaje Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
   7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych – w wykonaniu tego prawa Administrator zaprzestaje przetwarzania Danych osobowych dotyczących Użytkownika w celach marketingowych. Wykonanie przez Użytkownika przedmiotowego prawa sprzeciwu nie wymaga uzasadnienia;
   8. prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w innych celach – w wykonaniu tego prawa Administrator zaprzestaje przetwarzania Danych osobowych dotyczących Użytkownika przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Wykonanie przez Użytkownika przedmiotowego prawa sprzeciwu wymaga uzasadnienia i podlega ocenie Administratora;
   9. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych – w wykonaniu tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych dotyczących Użytkownika przetwarzanych na podstawie jego zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
   10. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik może złożyć w tym przedmiocie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Wniosek dotyczący realizacji któregokolwiek z praw, o których mowa w pkt. 6.1.1 – 6.1.9 Polityki Prywatności, można złożyć:
   1. pisemnie – pod adresem: Michał Biarda, ul. Księżycowa 58/12, 01-934 Warszawa;
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: info@michalbiarda.pl.
  3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 6.2 Polityki Prywatności, powinien w miarę możliwości precyzyjnie określać zakres i przedmiot żądania Użytkownika, w tym w szczególności powinien określać, z którego z praw, o których mowa w pkt. 6.1.1 – 6.1.9 Polityki Prywatności, Użytkownik chce skorzystać.
  4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować Użytkownika w oparciu o treść wniosku, o którym mowa w pkt. 6.2 Polityki Prywatności, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  5. Administrator udziela odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w pkt. 6.2 Polityki Prywatności, w terminie miesiąca od daty jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  6. Administrator udziela odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w pkt. 6.2 Polityki Prywatności, za pośrednictwem kanału kontaktu, poprzez który przedmiotowy wniosek otrzymał; w przypadku wniosku otrzymanego za pośrednictwem poczty tradycyjnej, Administrator udzieli odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wniosek Użytkownika.
 7. Odbiorcy Danych osobowych
  1. W związku z realizacją Regulaminu / Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe lub prawne, kurierzy (w związku z realizacją Umowy Sprzedaży).
  2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Przekazywanie Danych osobowych do państw trzecich

  W zakresie przekazywania Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy), Administrator informuje, że – w związku z korzystaniem przez niego z usług Google Analytics oraz Facebook Pixel – Dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Jednocześnie Administrator informuje, że zarówno Google, jak i Facebook, jako uczestnicy zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zapewniają odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 RODO.

 9. Kontakt z Administratorem

  Kontakt z Administratorem możliwy jest:

  1. pisemnie – pod adresem: Michał Biarda, ul. Księżycowa 58/12, 01-934 Warszawa;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: info@michalbiarda.pl.
 10. Zmiana Polityki prywatności

  Administrator na bieżąco weryfikuje i, w razie potrzeby, dokonuje aktualizacji Polityki Prywatności.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), bo z pełnym brzuchem działa lepiej. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Przeczytaj moją politykę prywatności, aby dowiedzieć się, co to dla Ciebie oznacza.